Tietosuojaseloste

Yhdistyksen jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä
Societá Dante Alighieri di Kemi ry – Kemin Dante-seura Y-tunnus: 1528 168-5
Sähköposti: info(ättä)dantekemi.fi

Jäsenet
Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö
tai säätiö. Jäsen voi olla jäsenmaksun maksamisen mukaan vuosijäsen tai ainaisjäsen. Yhdistyksessä
voi olla myös kunniapuheenjohtajia tai kunniajäseniä.

Käsiteltävät tiedot
Käytämme henkilötietoja jäsenasioiden hoitamisessa ja yhdistyksen toiminnan kehittämisessä,
esimerkiksi viestintä ja tiedotus, jäsenmaksujen laskutus, ilmoittautumiset tapahtumiin,
palautekyselyt sekä jäseneksi liittyminen ja eroaminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu lainsäädäntöön, henkilön suostumukseen, henkilön etuun (esim.
erityistarve tilaisuuteen osallistumisessa) ja sopimukseen.

Käsittelemme seuraavia tietoja: nimi, kotikunta, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
liittymisvuosi ja yhdistyksen luottamustoimet. Luottamushenkilöiden osalta käsittelemme myös
yhdistyslain edellyttämiä tietoja.

Saamme tiedot lähtökohtaisesti jäseneltä, jäseneksi hakevalta, tilaisuuden osallistujalta ja
rekisteröidyltä itseltään.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan tiedot säilytetään jäsenyyden päättymisen jälkeen enintään vuoden
ajan.Tiedot hävitetään turvallisesti. Henkilön tiedot, joita ei käytetä, poistetaan, kun tarvetta
ei enää ole.

Tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtäviin kuuluu jäsenasioita, esimerkiksi taloudenhoitaja
jäsenmaksuasiat, hallitus jäsenhakemuksen käsittely ja jäsenyyden poisto. Tiedot pidetään turvassa
asianmukaisesti niin, etteivät ulkopuoliset pääse niihin käsiksi.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena voi olla esimerkiksi tieto
osallistujan allergiasta ulkopuoliselle tilaisuuden järjestäjälle ruokailun järjestämistä varten.
Tietoja voidaan luovuttaa jäsenen suostumuksella.

Jäsenen oikeudet
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus
– tarkistaa omat tiedot ja pyytää virheellisen tiedon korjausta tai puutteellisen tiedon
täydennystä.
– vastustaa tietojen käsittelyä, jos hän kokee, että hänen henkilötietojen käsittely on
lainvastaista tai ilman asianmukaista oikeutta.
– poistaa omia tietoja ja rajoittaa niiden käyttöä.
-siirtää omia tietoja järjestelmästä toiseen.

Tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja tietopyynnöt esitetään kirjallisesti yhdistyksen
sähköpostiin. Ennen vastaamista tarkistamme tarvittaessa henkilöllisyyden.

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että käsittelyssä on
rikottu tietosuojalainsäädäntöä. Ohjeet ovat tietosuojavaltuutetun sivustolla, tietosuoja.fi

Muutamme tätä selostetta mm. lainsäädännön uudistuessa. Muutokset näkyvät päivämäärämerkinnällä.
Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä myös muulla tavalla, esimerkiksi sähköpostitse.

Kemin Dante-seura, päiv. 28.3.2023